Những loài vật ăn thịt mẹ mình ngay khi ra đời một cách tàn bạo

Mang nặng đẻ đau để sinh ra những đứa con, nhưng những bà mẹ này chẳng có một cái kết tốt đẹp khi bị ngay chính những đứa con của mình xơi tới một cách tàn bạo